Avviżi – 19 ta’ Ġunju 2022

Nhar il-Ħadd 19 ta’ Ġunju fi tmiem il-quddiesa tal-10.00am nilqgħu lil Ommna Marija fil-bidu tal-Festa tagħha permezz tal-ħruġ min-niċċa.

Wara l-quddiesa tal-10.00am sa ssir laqgħa organizzattiva għal dawk kollha li sa jieħdu sehem fil-Festa (Kummissjoni Festa, Reffiegħa, Forċini, Fratelli, Helpers u l-Abbatini l-Kbar).

Il-quddiesa ta’ filgħaxija ta’ nhar il-Ħadd tkun fil-5.00pm u fiha tingħata l-Ewwel Tqarbina lit-tfal. Fis-6.00pm issir purċissjoni b’Ġesù Sagramentat li tgħaddi minn Misraħ Burmarrad, Triq il-Magħsar, Triq P. Wistin Magro, Triq San Pawl Milqi u Triq Burmarrad.

Ma jkunx hawn quddiesa fis-7.00pm.

Nhar it-Tnejn 20 ta’ Ġunju fis-6.30pm Rużarju u fis-7.00pm issir quddiesa tal-Festa għat-tfal tal-parroċċa. Fil-quddiesa l-abbatini jġeddu l-impenn tagħhom. Wara l-quddiesa jkun hemm xi ħaġa tajba għal kulħadd fuq iz-zuntier.

Nhar it-Tlieta 21 ta’ Ġunju fis-6.30pm Rużarju u fis-7.00pm issir quddiesa li fiha jkunu ppreżentati t-trabi u t-tfal lill-Qalb bla tebgħa ta’ Marija

Nhar l-Erbgħa 22 ta’ Ġunju fis-6.30pm Rużarju u fis-7.00pm issir quddiesa li fiha jieħdu sehem il-morda u l-anzjani tal-parroċċa u jkun amministrat is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda. Tkun ħaġa sabiħa li nwasslu lill-anzjani u l-morda tagħna fil-Knisja. Dawk li jixtiequ jirċievu d-Dilka tal-Morda għandhom jinfurmaw lill-patrijiet sa nhar it-Tlieta.

Nhar il-Ħamis 23 ta’ Ġunju fis-6.30pm Rużarju u fis-7.00pm issir quddiesa li fiha jieħdu sehem iż-żgħażagħ tal-parroċċa u jiġġedded il-mandat tal-letturi.

 Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju fis-6.30pm Rużarju u fis-7.00pm issir quddiesa li fiha jieħdu sehem il-familji u l-koppji b’mod speċjali dawk li qed jiċċelebraw xi anniversarju partikulari ta’ żwieġ u dawk li qed iħejju għaż-żwieġ.

Fil-marċ li jsir filgħaxija t-tfal jerfgħu u jakkumpanjaw l-istatwa żgħira tal-Madonna mill-kantuniera ta’ Triq San Pawl Milqi.

Nhar is-Sibt 25 ta’ Ġunju fis-5.45pm tibda translazzjoni Solenni, fis-6.30pm niċċelebraw l-ewwel Għasar Solenni fil-Knisja u fis-7.00pm issir Quddiesa Kantata.

Dakinhar ma jkunx hemm quddiesa fil-Knisja tal-Lunzjata fis-Salina.

Nhar il-Ħadd 26 ta’ Ġunju – Jum il-Festa Titulari fid-9.30am issir it-talba ta’ filgħodu fil-Knisja u wara l-Quddiesa Solenni tal-Festa li tibda fl-10.00am. Il-Quddiesa ta’ filgħaxija tkun fis-6.00pm. Fis-7.00pm ċelebrazzjoni tat-Tieni Għasar u l-Purċissjoni li tgħaddi minn Triq Burmarrad, Triq San Pawl Milqi, Triq Papa Ġwanni Pawlu II, Triq Magħsar u lura lejn il-Knisja. Fl-ewwel parti tal-purċissjoni nitolbu r-Rużarju flimkien.

Nitolbu l-koperazzjoni tagħkom biex fil-ħin tal-purċissjoni ma jkunx hemm karozzi pparkjati f’dawn it-toroq.

Il-grawnd tal-futbol sa jkun miftuħ għall-parking mill-Ġimgħa waranofsinhar sat-Tnejn filgħodu.

Dawk li jixtiequ joffru bukkett fjuri jew donazzjoni għall-fjuri li jsiru fil-jiem tal-festa jistgħu iħallu l-għotja tagħhom fis-sagristija.

Matul din il-ġimgħa tkun apprezzata kull għajnuna fix-xogħol ta’ preparazzjoni għall-festa. Nirringrazzjaw lil dawk li jistgħu joffru xi ftit ħin.

Avviżi – 1 ta’ Mejju 2022

Matul ix-xahar ta’ Mejju il-membri tal-Leġjun ta’ Marija sa jkunu qed jitolbu r-rużarju fil-kjostru tal-kunvent kull nhar ta’ Tlieta fis-6.30pm. Kulħadd mistieden.

Nhar l-Erbgħa 4 ta’ Mejju ssir Lectio Divina fuq is-Silta tal-Evanġelju tal-Ħadd fis-7.30pm

Nhar il-Ħamis 5 ta’ Mejju ssir Adorazzjoni Ewkarisika fis-7.30pm.

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju sa ssir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk li sa jirċievu s-Sagrament tal-Griżma. Din il-laqgħa sa ssir fil-Knisja fis-6.00pm. Dakinhar ir-rużarju jkun fil-kjostru tal-kunvent.

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Mejju huwa jum l-omm u l-Knisja tiċċelebra wkoll jum il-vokazzjonijiet. Dakinhar sa jsiru għadd ta’ attivitajiet għall-familja kollha mill-10.00am ’il quddiem. Hija Ġurnata speċjali li fiha niltaqgħu biex naqsmu ħajjitna flimkien. F’ambjent sabiħ ta’ familja niskopru aktar dwar xulxin u nifhmu aħjar il-vokazzjonijiet differenti fi ħdan il-komunità nisranija. (Ara l-programm)

Tkun apprezzata kull għajnuna fil-preparazzjoni ta’ din l-attività nhar il-Ġimgħa u s-Sibt. Dawk li jistgħu joffru ftit ħin jinfurmaw lill-patrijiet.

Avviżi – 3 ta’ April 2022

Nhar it-Tlieta 5 ta’ April fis-7.00pm niċċelebraw il-ħniena ta’ Alla permezz ta’ Ċelebrazzjoni Penitenzjali u l-qrar. 

Nhar l-Erbgħa 6 ta’ April fis-7.30pm inkomplu l-mixja tar-Randan permezz tas-smigħ tal-Kelma fil-Lectio Divina fuq l-Evanġelju tal-Ħadd.

Nhar il-Ħamis 7 ta’ April fis-7.30pm issir Ċelebrazzjoni tal-Qima tal-Wiċċ ta’ Kristu.

Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ April issir il-festa devozzjonali tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri. Il-quddies ikun fil-5.30am, f’nofsinhar u fis-7.00pm. Wara l-quddiesa tas-7.30pm nitolbu r-rużarju flimkien f’Ċelebrazzjoni Marjana li sa ssir fil-Knisja. (Il-pellegrinaġġ bl-istatwa tad-Duluri jsir fit-13 ta’ April).

Nhar il-Ħadd 10 ta’ April tibda l-Ġimgħa Mqaddsa li fiha ngħixu l-ġrajja tal-Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien mill-Mewt ta’ Ġesù. Din hija l-aktar ġimgħa għażiża għalina l-insara u għalhekk xieraq li ma nħallu l-ebda impenn ieħor itellifna milli niċċelebrawha flimkien bħala komunità nisranija. F’Ħadd il-Palm fid-9.45am ninġabru fil-ġnien tal-kunvent fejn issir it-tifkira tad-dħul ta’ Ġesù f’Ġerusalemm u t-tberik tal-friegħi.

Dawk li jixtiequ jordnaw xi figolli jistgħu ikellmu lill-membri tal-Kummissjoni Festa sal-lum.

Qed issir Lotterija b’risq il-parroċċa b’rigali marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa. Tistgħu tiksbu l-biljetti minn fuq iz-zuntier wara l-quddies.