Avviżi – 7 ta’ April 2024

Nhar l-Erbgħa 10 ta’ April issir il-Lectio Divina fis-7.30pm. Żmien il-Għid hu żmien speċjali biex nisimgħu flimkien bħala komunità l-Kelma ta’ Alla u nħallu lil Ġesù rxoxt iħeġġilna qalbna.

Nhar il-Ħamis 11 ta’ April issir Adorazzjoni Ewkaristika fis-7.30pm.

Nhar is-Sibt 13 ta’ April il-Kummissjoni Festa sa torganizza Burger delivery b’risq il-festa. Bookings għand il-membri tal-Kummissjoni Festa jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Festa sa nhar l-Erbgħa.

Nhar it-Tnejn 15 ta’ April sa jibda’ kors qasir ta’ tliet laqgħat ta’ formazzjoni fuq il-Knisja. Dan il-kors, li hu miftuħ għal kulħadd u huma mistiedna għalih b’mod partikulari l-operaturi pastorali, jgħinna nifhmu aħjar x’inhi l-Knisja u kif il-Mulej isejħilna bħala parti minnha. Il-laqgħat isiru nhar ta’ Tnejn fid-Dar Parrokkjali fis-7.30pm. Min sa jieħu sehem huwa mitlub jirreġistra fuq: https://forms.gle/cHLdThJbzwrmaJKr5 jew fis-sagristija.

Il-membri tal-Kummissjoni Festa qed iħejju biex jibdew jarmaw ir-raħal tagħna għall-Festa Titulari. Kulħadd jifhem li dan huwa proċess li jirrikjedi ħafna xogħol u għalhekk qed insejħu minn issa għall-għajnuna ta’ dawk li għandhom għal qalbhom il-parroċċa u l-Festa u jistgħu jagħtu daqqa t’id. Min hu lest li jgħin għandu javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-Kummissjoni sal-Ħadd 28 ta’ April. Skont kemm ikun hemm min jgħin, il-Kummissjoni Festa tiddeċiedi kemm sa jsir armar fit-toroq.

Avviżi – 31 ta’ Marzu 2024

Mil-lum jibda l-ħin tas-sajf għalhekk il-quddiesa ta’ filgħaxija tibda tkun kuljum fis-7.00pm.

 

Nhar it-Tnejn 1 ta’ April sa ssir il-ħarġa tal-Għid għal dawk li diġà bbukkjaw. Il-Knisja tiftaħ biss filgħaxija.

Matul din il-ġimgħa niċċelebraw l-ottava tal-Għid fil-quddiesa tas-7.00pm

Nhar il-Ħadd 7 ta’ April festa tal-Ħniena Divina, fis-6.00pm issir Adorazzjoni Ewkaristika.

Nirringrazzjaw lil kull min għin biex inkunu nistgħu niċċelebraw b’mod xieraq l-Għid il-Kbir u nawguraw lil kulħadd Għid qaddis.

Avviżi – 17 ta’ Marzu 2024

It-Tnejn, 18 ta’ Marzu -lejlet festa pubblika – sa ssir laqgħa ta’ Eżerċizzi Spiritwali għal kulħadd f’forma ta’ seminar immexxi mis-Sur Mario Muscat SDC fis-7.30pm fid-Dar Parrokkjali. Ikun hemm ħin ta’ riflessjoni u wara nieklu xi ħaġa flimkien. Ikun hemm laqgħa għat-tfal ukoll.

It-Tlieta, 19 ta’ Marzu niċċelebraw is-Solennità ta’ San Ġużepp. Il-quddies fil-Knisja tagħna jkun fil-5.30am u fis-6.15pm.

L-Erbgħa, 20 ta’ Marzu tkompli l-mixja ta’ smigħ tal-Kelma ta’ Alla fil-Lectio Divina li ssir fis-6.45pm.

Il-Ħamis, 21 ta’ Marzu fis-6.45pm issir Adorazzjoni Ewkaristika fil-Knisja.

Il-Ġimgħa, 22 ta’ Marzu festa devozzjonali tal-Imqaddsa Verġni Marija tad-Duluri. Quddies fil-5.30am, f’nofsinhar u fis-6.15pm. Fis-7.00pm tibda purċissjoni bl-istatwa tad-Duluri li tgħaddi minn dawn it-toroq: Burmarrad, San Pawl Milqi, Magħsar u Burmarrad.

Il-Ħadd, 24 ta’ Marzu – Ħadd il-Palm, fl-10.00am infakkru d-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm. Iċ-ċelebrazzjoni tibda mill-ġnien tal-kunvent u tkompli bil-quddiesa fil-Knisja.

  • Inħeġġukom biex inħallu l-ġranet tal-Ġimgħa Mqaddsa liberi biex bħala nsara niċċelebraw din l-akbar ġrajja flimkien fil-Knisja.
  • Sabiex fil-lejl ta’ Ħamis ix-Xirka ssir mixegħla bix-xemgħat fuq iz-zuntier, l-abbatini qed ibiegħu ix-xemgħat wara kull quddiesa. Sa jintużaw biss dawk li jbiegħu l-abbatini biex ikunu kollha l-istess.
  • Ħdejn il-bieb tal-Knisja ssibu envelopes li fihom tistgħu tpoġġu l-għotja ta’ karità ta’ dan ir-Randan għall-ikel li l-Kċina ta’ Marta tipprovdi lil nies fil-bżonn f’Malta. Dan tistgħu ġġibuhom magħkom il-Knisja fil-ġimgħat li ġejjin. Flus kontanti m’għandhomx jitħallew fil-kaxxa tal-ittri tal-kunvent jew tal-Uffiċċju Parrokkjali.
  • Il-Kummissjoni Festa qed tilqa’ l-ordinijiet tal-figolli b’riżq il-Festa. Booking għand il-membri tal-Kummissjoni jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Festa.

It-Tnjen, 1 ta’ April 2024 – Ġita għall-Għawdex