Avviżi – 18 ta’ Lulju 2021

 • Illum il-Knisja tfakkar Jum in-Nanniet. Nitolbu għan-nanniet biex il-Mulej ikompli jħarishom u jsaħħaħhom fis-sejħa tagħhom li jkunu xhieda tal-fidi għal uliedhom u ulied uliedhom.
 • Nilqgħu fostna lil Fra Robert Calleja u lil Fra Mauro Zammit li sa jkunu fil-komunità tagħna għal ftit taż-żmien. Fra Mauro sa jkun qiegħed jagħmel il-professjoni sempliċi u Fra Robert sa jirċievi l-Ordinazzjoni tad-djakonat. Dawn iż-żewġ ċelebrazzjonijiet sa jsiru fil-parroċċa tagħna fil-ġimgħat li ġejjin. Matul il-ġimgħatejn li ġejjin sa nkunu qed nitolbu b’mod speċjali għall-vokazzjonijiet reliġjużi u saċerdotali l-aktar permezz tar-rużarju li jingħad kuljum qabel il-quddies.
 • Il-Ħamis fis-7.30pm issir nofs siegħa Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-Professjoni Reliġjuża ta’ Fra Mauro Zammit.
 • Il-Ġimgħa fis-7.30pm sa ssir laqgħa qasira fil-Knisja li fiha tkun ippreżentata t-tifsira tal-Professjoni Reliġjuża. Nistiednu lil kulħadd biex ninġabru flimkien fil-knisja biex nifhmu aħjar il-mument li fih żagħżugħ ikun ikkonsagrat lil Alla bħala patri fil-ħajja reliġjuża.

Avviżi – 20 ta’ Ġunju 2021

Matul il-ġimgħa li ġejja sa nkunu qed niċċelebraw il-Festa Titulari f’ġieħ il-Qalb bla tebgħa ta’ Marija. Din hija okkażjoni biex flimkien bħala komunità nisranija, fuq l-eżempju ta’ Ommna Marija, nagħmlu mixja spiritwali. Nistednukom biex tingħaqdu magħna f’din iċ-ċelebrazzjoni tal-fidi tagħna.

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa kuljum nitolbu r-Rużarju u l-Kurunella fis-6.30pm u niċċelebraw il-Quddiesa fis-7pm.

 • It-Tnejn, tkun Quddiesa bis-sehem tat-tfal li fiha l-abbatini jġeddu l-impenn tagħhom.
 • It-Tlieta, nitolbu għat-trabi u t-tfal ċkejknin li tgħammdu mill-aħħar festa.
 • L-Erbgħa, nitolbu mal-morda u l-anzjani. Tkun ħaġa sabiħa li nwasslu lill-anzjani tagħna li ma jifilħux jiġu waħedhom. Dakinhar iz-zuntier ikun miftuħ għall-parking. Dawk li jixtiequ jirċievu l-Griżma tal-Morda għandhom jinfurmawna sa nhar it-Tlieta.
 • Il-Ħamis, il-quddiesa tkun bis-sehem taż-żgħażagħ tal-parroċċa u tal-letturi li dakinhar jiġġedded il-mandat tagħhom.
 • Il-Ġimgħa, nitolbu flimkien mal-koppji li sa jiżżewwġu, li żżewwġu mill-festa li għaddiet u dawk li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali.
 • Is-Sibt, fis-6.30pm tibda t-traslazzjoni bir-relikwa u t-talba ta’ filgħaxija (l-Għasar) u fis-7pm quddiesa mmexxija mill-Provinċjal.
 • Il-Ħadd, fid-9.30am nitolbu t-talba ta’ filgħodu u fl-10am tibda l-quddiesa solenni tal-Festa. Filgħaxija ssir quddiesa fis-6pm u fis-7pm ċelebrazzjoni tal-Għasar, Rużarju u Barka Sagramentali bis-sehem tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, tal-Kummissjoni Festa u tal-Għaqdiet tal-parroċċa.

 

Kif tafu l-festa ġġib magħha ħafna xogħol u spejjeż anki jekk tkun festa sempliċi bħal dik li sa nagħmlu din is-sena. Għalhekk nitolbu l-għajnuna ta’ dawk li jistgħu joffru ftit ħin ta’ għajnuna mit-8am ’il quddiem kuljum matul din il-ġimgħa. Dawk li jistgħu jgħinu biex jittaffew l-ispejjeż jistgħu jieħdu envelope minn ħdejn il-bieb tal-knisja u jħallu l-offerta tagħhom fih. Min jixtieq joffru bukkett ta’ fjuri jista’ jħalli ismu mal-patrijiet sal-lum.

 

Jalla din il-Festa tkun okkażjoni ta’ smigħ tal-Kelma ta’ Alla, ta’ għaqda u rikonċiljazzjoni u ta’ servizz lejn l-aħwa fuq l-eżempju ta’ Marija.

Avviżi – 6 ta’ Ġunju 2021

 • Nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Ġunju niċċelebraw il-Festa tal-Qalb ta’ ĠesùFil-quddiesa tas-7pm issir il-konklużjoni tas-sena kateketika bil-parteċipazzjoni tat-tfal tal-parroċċa (dawk li s-soltu jkollhom il-laqgħa ta’ Katekeżi nhar ta’ Ġimgħa, illum ma ssirx). Nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom xemgħa jew fjuri biex jitqiegħdu quddiem Ġesù. Infakkrukom li minkejja li l-laqgħat ta’ katekeżi jieqfu għas-Sajf, il-quddiesa tal-Ħadd fl-10am (li fiha jkun hemm Katekeżi apposta għat-tfal) tibqa’ ssir matul is-sena kollha. Bħala Nsara hija ħaġa importanti ħafna għalina li niċċelebraw il-quddiesa flimkien kull nhar ta’ Ħadd.

 

 

 • Nhar is-Sibt 12 ta’ Ġunju niċċelebraw il-Festa Liturġika tal-Qalb bla tebgħa ta’ MarijaFis-6.30pm nitolbu r-rużarju u l-kurunella u fis-7pm Quddiesa.​

 

 • Nhar il-Ħadd 13 ta’ Ġunju niċċelebraw il-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova fil-quddiesa tal-10am. Fi tmiem il-quddiesa jsir it-tberik tal-ħobż b’tifkira tal-karità mal-foqra tal-qaddis f’Padova.