Avviżi 20 ta’ Ottubru 2019

 

  • Illum il-Knisja tiċċelebra l-ġurnata missjunarja hija u tiftakar fis-sejħa li jagħmlilna l-Mulej li nwasslu l-kelma tiegħu lid-dinja kollha. Għalhekk il-ġabra li sa ssir tmur għall-missjonijiet tal-Knisja madwar id-dinja.
  • Il-membri tal-Kummissjoni Festa qegħdin ibiegħu ħelu u pjanti fuq iz-zuntier b’riżq il-festa.
  • Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Ottubru fl-okkażjoni tat-800 anniversarju miż-żjara ta’ San Franġisk lis-Sultan Malik al Kamil sa jintwera l-film “The Sultan and the Saint” fiċ-ĊAK Birkirkara.
  • Mill-Ħadd 27 ta’ Ottubru il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-parroċċa tagħna tibda tkun fis-6.15pm.
  • Matul ix-xahar ta’ Novembru, kull nhar ta’ Ġimgħa, il-quddiesa tas-6.15pm tkun b’suffraġju għall-mejtin għeżież tagħna. Minn ħdejn il-bibien tal-Knisja ssibu l-formoli biex jinkitbu l-ismijiet tal-mejtin li jitqiegħdu flimkien mal-offerta fil-qoffa li tinsab quddiem l-altar.

Avviżi 7-10-2019

  • Matul din il-ġimgħa l-patrijiet sa jkunu miġburin flimkien biex jiċċelebraw l-aħħar parti tal-Kapitlu Provinċjali. Għalhekk nhar l-Erbgħa u l-Ħamis fil-parroċċa tagħna mhux sa jkun hawn quddiesa fis-7pm. Il-quddies ta’ filgħodu jsir bħas-soltu.

 

  • Nhar is-Sibt 12 ta’ Ottubru nistednukom tingħaqdu mal-komunità tal-patrijiet li sa tiċċelebra quddiesa ta’ ringrazzjament għall-erba’ snin li għaddew fis-7pm.

Avviżi – 16-6-2019

Nhar l-Erbgħa 19 ta’ Ġunju sa jkollna fostna membri tal-parroċċa tal-Fontana Għawdex fil-quddiesa tas-7pm. Inġeddu r-rabta spiritwali bejnietna u nġeddu l-konsagrazzjoni tagħna lill-Qalb ta’ Ġesù u l-affidament lill-Qalb ta’ Marija.

Nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju sa jsir il-pellegrinaġġ tal-parroċċa tagħna lejn il-Fontana Għawdex. Nitilqu minn quddiem il-Knisja fl-4pm. Min jixtieq jingħaqad magħna għandu jkellem lill-kappillan sa nhar it-Tlieta.

Nhar is-Sibt 22 ta’ Ġunju ssir Festa Familja fuq iz-zuntier mit-8pm ‘il quddiem.

Nhar il-Ħadd 23 ta’ Ġunju fit-8.30am isir il-Ħruġ tal-Vara min-niċċa.

Fil-5.30pm issir quddiesa bl-Ewwel Tqarbina tat-tfal u minnufih wara ssir purċissjoni b’Ġesù Sagramentat madwar it-toroq tal-parroċċa fil-Festa ta’ Corpus Christi. Dakinhar il-quddiesa tas-7pm ma ssirx.

Minn ħdejn il-bibien tal-Knisja tistgħu tieħdu envelope li fih tinġabar l-offerta tagħkom għall-Festa fil-Knisja. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Dawk li jixtiequ joffru bukkett fjuri biex tiżżejjen il-knisja fil-festa għandhom iħallu isimhom fis-sagristija flimkien mal-ħlas ta’ €35.

Matul din il-ġimgħa nitolbu l-għajnuna ta’ dawk li jistgħu joffru ftit mill-ħin tagħhom nhar it-Tlieta fil-Knisja mid-9am ‘il quddiem biex jitnaddfu xi oġġetti li jintramaw fil-knisja fil-festa u nhar il-Ħamis fiċ-Ċentru Parrokkjali.

Il-membri tal-Leġjun ta’ Marija jħabbru li sa jinfetaħ praesidium tat-tfal. Dawk it-tfal li jixtiequ jingħaqdu ma’ dan il-grupp ikellmu lil xi membru tal-Leġjun.