Avviżi – 12 ta’ Settembru 2021

Infakkru li matul ix-xahar ta’ Settembru, wara l-quddies tas-Sibt u l-Ħadd qed issir ir-reġistrazzjoni tat-tfal li sa jibdew jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa. Għalkemm il-formola tista’ tinstab f’dan il-link u timtela’ minn qabel, xorta trid tkun iffirmata miż-żewġ ġenituri quddiem il-kappillan. Reġistrazzjoni għad-Duttrina

Minn nhar il-Ħadd li ġej 19 ta’ Settembru l-quddiesa tal-10am tal-Ħadd terġa’ tibda tkun bis-sehem tat-tfal li jattendu għall-katekeżi fil-parroċċa u l-familji tagħhom. Dakinhar niċċelebraw il-festa ta’ San Ġużepp ta’ Copertino il-patrun tal-istudenti. Nistiednu lit-tfal iġibu magħhom il-basket tal-iskola biex jitbierek.

Din il-quddiesa hija parti mill-programm ta’ katekeżi tat-tfal u għalhekk huma mistennija li jieħdu sehem fiha kull nhar ta’ Ħadd.

Sa jsiru żewġ laqgħat għal-letturi u l-animaturi tal-kant fil-quddies tal-parroċċa tagħna. Dawn sa jsiru nhar it-Tnejn 20 ta’ Settembru fis-7.30pm u nhar il-Ħadd 26 ta’ Settembru fil-11.00am. Dawk li diġà jagħtu dan is-servizz u dawk li jixtiequ jibdew għandhom jiġu għal waħda minn dawn il-laqgħat li huma importanti biex wieħed ikun jista’ jagħti dan is-servizz fil-liturġija bl-aħjar mod possibbli.

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Kummissjoni Festa (VO/1722) sa ssir nhar it-Tnejn 27 ta’ Settembru fit-8pm. Dawk li jixtiequ jingħaqdu ma’ din il-kummissjoni, jew li diġà kienu membri u jixtiequ jibqgħu, għandhom jinfurmaw lill-kappillan sal-Ħadd 26 ta’ Settembru.

Dawk li jixtiequ jibbukkjaw xi quddies b’suffraġju għall-mejtin matul is-sena 2022 jistgħu jagħmlu dan fis-sagristija. Tajjeb li naħsbu minn qabel. Min jixtieq aktar informazzjoni dwar dan jista’ jara d-dettalji fin-noticeboard tal-knisja.

Avviżi – 18 ta’ Lulju 2021

 • Illum il-Knisja tfakkar Jum in-Nanniet. Nitolbu għan-nanniet biex il-Mulej ikompli jħarishom u jsaħħaħhom fis-sejħa tagħhom li jkunu xhieda tal-fidi għal uliedhom u ulied uliedhom.
 • Nilqgħu fostna lil Fra Robert Calleja u lil Fra Mauro Zammit li sa jkunu fil-komunità tagħna għal ftit taż-żmien. Fra Mauro sa jkun qiegħed jagħmel il-professjoni sempliċi u Fra Robert sa jirċievi l-Ordinazzjoni tad-djakonat. Dawn iż-żewġ ċelebrazzjonijiet sa jsiru fil-parroċċa tagħna fil-ġimgħat li ġejjin. Matul il-ġimgħatejn li ġejjin sa nkunu qed nitolbu b’mod speċjali għall-vokazzjonijiet reliġjużi u saċerdotali l-aktar permezz tar-rużarju li jingħad kuljum qabel il-quddies.
 • Il-Ħamis fis-7.30pm issir nofs siegħa Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-Professjoni Reliġjuża ta’ Fra Mauro Zammit.
 • Il-Ġimgħa fis-7.30pm sa ssir laqgħa qasira fil-Knisja li fiha tkun ippreżentata t-tifsira tal-Professjoni Reliġjuża. Nistiednu lil kulħadd biex ninġabru flimkien fil-knisja biex nifhmu aħjar il-mument li fih żagħżugħ ikun ikkonsagrat lil Alla bħala patri fil-ħajja reliġjuża.

Avviżi – 20 ta’ Ġunju 2021

Matul il-ġimgħa li ġejja sa nkunu qed niċċelebraw il-Festa Titulari f’ġieħ il-Qalb bla tebgħa ta’ Marija. Din hija okkażjoni biex flimkien bħala komunità nisranija, fuq l-eżempju ta’ Ommna Marija, nagħmlu mixja spiritwali. Nistednukom biex tingħaqdu magħna f’din iċ-ċelebrazzjoni tal-fidi tagħna.

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa kuljum nitolbu r-Rużarju u l-Kurunella fis-6.30pm u niċċelebraw il-Quddiesa fis-7pm.

 • It-Tnejn, tkun Quddiesa bis-sehem tat-tfal li fiha l-abbatini jġeddu l-impenn tagħhom.
 • It-Tlieta, nitolbu għat-trabi u t-tfal ċkejknin li tgħammdu mill-aħħar festa.
 • L-Erbgħa, nitolbu mal-morda u l-anzjani. Tkun ħaġa sabiħa li nwasslu lill-anzjani tagħna li ma jifilħux jiġu waħedhom. Dakinhar iz-zuntier ikun miftuħ għall-parking. Dawk li jixtiequ jirċievu l-Griżma tal-Morda għandhom jinfurmawna sa nhar it-Tlieta.
 • Il-Ħamis, il-quddiesa tkun bis-sehem taż-żgħażagħ tal-parroċċa u tal-letturi li dakinhar jiġġedded il-mandat tagħhom.
 • Il-Ġimgħa, nitolbu flimkien mal-koppji li sa jiżżewwġu, li żżewwġu mill-festa li għaddiet u dawk li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali.
 • Is-Sibt, fis-6.30pm tibda t-traslazzjoni bir-relikwa u t-talba ta’ filgħaxija (l-Għasar) u fis-7pm quddiesa mmexxija mill-Provinċjal.
 • Il-Ħadd, fid-9.30am nitolbu t-talba ta’ filgħodu u fl-10am tibda l-quddiesa solenni tal-Festa. Filgħaxija ssir quddiesa fis-6pm u fis-7pm ċelebrazzjoni tal-Għasar, Rużarju u Barka Sagramentali bis-sehem tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, tal-Kummissjoni Festa u tal-Għaqdiet tal-parroċċa.

 

Kif tafu l-festa ġġib magħha ħafna xogħol u spejjeż anki jekk tkun festa sempliċi bħal dik li sa nagħmlu din is-sena. Għalhekk nitolbu l-għajnuna ta’ dawk li jistgħu joffru ftit ħin ta’ għajnuna mit-8am ’il quddiem kuljum matul din il-ġimgħa. Dawk li jistgħu jgħinu biex jittaffew l-ispejjeż jistgħu jieħdu envelope minn ħdejn il-bieb tal-knisja u jħallu l-offerta tagħhom fih. Min jixtieq joffru bukkett ta’ fjuri jista’ jħalli ismu mal-patrijiet sal-lum.

 

Jalla din il-Festa tkun okkażjoni ta’ smigħ tal-Kelma ta’ Alla, ta’ għaqda u rikonċiljazzjoni u ta’ servizz lejn l-aħwa fuq l-eżempju ta’ Marija.