line decor
 
HOME :
line decor
   
 

Għaqdiet u Kummissjonijiet Attivi Fil-Parroċċa ta' Burmarrad


Gruppi Familji Nsara
Kunsill Pastorali Parrokkjali
Gruppi Familji Nsara
Għan:
Jgħin lill-kappillan fl-organizazzjoni ta' attivitajiet reliġjużi u soċjali.
Jagħti risposns lill-kappillan dwar deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu jew li jridu jittieħdu.
Jissuġġerixxi attivitajiet u tibdiliet li għandhom itejbu l-ħidma pastorali tal-parroċċa.
Għan:
Formazzjoni Spiritwali u Soċjali tal-koppji miżżewġa.
Fejn niltaqgħu:
Ċentru Parrokkjali
Fejn niltaqgħu:
Ċentru Parrokkjali
Meta:
Perjodikament
Meta:
It-Tieni Ħadd tax-xahar mill-10.30am sal-12.00pm.
Min jista' jattendi:
Rappreżentanti tal-gruppi reliġjużi tal-parroċċa u persuni oħra indikati mill-kappillan.
Min jista' jattendi:
Koppji miżżewġa, romol u anki persuni sseparti.
Ikkuntattja lil:
Kappillan
Ikkuntattja lil:
Carmena Gatt / Tel: 21571057
 
Letturi
Leġjun ta' Marija
Letturi
Leġjun Ta' Marija
Għan:
Iwassal il-Kelma t'Alla lill-miġemgħa.
Jghin lill-Knisja twassal il-Bxara t-Tajba.
Għan:
Il-Qdusija Personali, u nġibi 'il quddiem is-Saltna ta' Kristu.
Fejn niltaqgħu:
Fis-Sala parrokkjali.
Fejn niltaqgħu:
Ċentru Parrokkjali
Meta:
Darba kull xahrejn.
Meta:
Nhar ta' Tlieta fid-9.00am.
Min jista' jattendi:
Dawk kollha li jkunu attendew għall-kors ta' letturi.
Min jista' jattendi:
Nisa.
Ikkuntattja lil:
Josephine Grech - Tel: 21573939
Fr. Guido Muscat - Tel: 21573045
Ikkuntattja lil:
Connie BonGiovanni - Tel: 21433358
Info. oħra:
Il-Fidi tiġi mis-smigħ tal-Kelma t'Alla.
Info. oħra:
"Il-Leġjun ta' Marija juri l-wiċċ veru tal-Knisja Kattolika." - Il-Beatu Ġwanni XXIII.
 
Abbatini
Pre-Youths 9-11
Abbatini
Għan:
Żvilupp Personali, Soċjali u Spiritwali.
Għan:
Inservu l-Artal bl-għajnuna li nagħtu waqt il-quddies.
Fejn niltaqgħu:
Ċentru Parrokkjali
Fejn niltaqgħu:
Ċentru Parrokkjali
Meta:
Nhar ta' Ġimgħa mill-5.30pm sas-6.30pm.
Meta:
Nhar ta' Sibt mit-3.30pm sal-4.30pm.
Min jista' jattendi:
Tfal ta' bejn id-9 u l-11-il sena.
Min jista' jattendi:
Subien ta' wara l-praċett
Ikkuntattja lil:
Fr. George Buttigieg - Tel: 99245138 / 21573045
Ikkuntattja lil:
Fr. George Buttigieg - Tel: 99245138 / 21573045
Info. oħra:
Isiru attivitajiet ta' divertiment kif ukoll ta' tagħlim. Isiru wkoll lezzjonijiet ta' snajja' minn mistiedna apposta.
 
Youths - Light up your life
Ċenaklu
KPAŻ - (Minn 12-il sena 'il fuq)

Għan:

Biex nitħeġġu spiritwalment.
Għan:
Inressqu liż-Żgħażagħ lejn Alla .
Norganizzaw attivitajiet edukattivi, formattivi u ta' divertiment.
Ngħinu liż-zgħazagħ jissoċjalizzaw u jagħmlu ħbieb ġodda f'ambjet protett u bogħod mill-vizzji.
Fejn niltaqgħu:
Il-Kunvent
Fejn niltaqgħu:
Iċ-Ċentru Parrokkjali
Meta:
Nhar ta' Erbgħa fid-9.00am.
Meta:
Żgħażagħ minn 12 sa 16: Kull nhar ta' Ġimgħa mis-6.00pm sat-8.00pm.
Zghazagh ta' aktar minn 16-il sena: Mit-8.00pm 'il quddiem.
Min jista' jattendi:
Nisa.
Min jista' jattendi:
Żgħażagħ min 12-il sena 'il fuq.
Ikkuntattja lil:
Connie BonGiovanni - Tel: 21433358
Ikkuntattja lil:

Fr. George Buttigieg - Tel: 99245138 / 21573045
Iż-Żghazagh ta' bejn it-12 u s-16
Rachel Schembri
Ester Cortis
KPAZ Burmarrad
Iż-Żgħażagħ ta' 'il fuq minn 16
Sylvan Micallef (Leader)
Romina Micallef (Leader)

Info. oħra:
Il-Madonna, fil-messaġġi tagħha titlob minna biex nimmultiplikaw dawn iċ-Ċenakli, fid-djar. Tħeġġiġna ħafna biex inkunu devoti tar-Rużarju.
 
Info. oħra:
Attivitajiet organizzati regolarment:
Qrar u quddies, laqgħat u diskussjonijiet, Rock Masses, Discos, Attivitajiet Sportivi (Footbal, Bowling), Ħruġ f'postijiet differenti.
 
Grupp Kitarri
Kumitat tal-Festa
Irġiel u Nisa
Grupp Kitarri:
Creation Folk Group
Għan:
Jiġbru l-fondi u jħejju għall-festa titulari tal-Parroċċa
Għan:
Animazzjoni tal-quddies permezz tad-daqq tal-kitarri.
Fejn niltaqgħu:
Il-Kunvent jew iċ-Ċentru Parrokkjali
Fejn niltaqgħu:
Il-Kunvent / Il-Knisja.
Meta:
Meta:
Nhar ta' Ħadd: Animazzjoni tal-quddiesa tat-8.30am u provi tal-Kant wara l-quddies.
Min jista' jattendi:
Kull min għandu għal qalbu l-festa tal-Qalb Bla Tebgħa ta' Marija
Min jista' jattendi:
Kulħadd.
Ikkuntattja lil:
Kappillan
Ikkuntattja lil:
Kappillan
Info. oħra:
Info. oħra:
Okkażjoni għal min jixtieq jitgħallem idoqq il-kitarra.
 
Museum
MUSEUM Bniet u Subien
Kor Ħlewwa ta' Marija
Għan:
It-Tagħlim Nisrani taż-Żgħar u l-Kbar.
Il-Qdusija tal-Membri.
Għan:
Infaħħru 'l Alla permezz tal-kant.
Nagħmlu ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi aktar ħajja u parteċipattivi.
Fejn niltaqgħu:
Fil-Qasam Tal-MUSEUM (Bniet).
24, Triq Burmarrad, Burmarrad.
Fejn niltaqgħu:
Il-Knisja
Meta:
Il-Membri kuljum, inkluż is-Sibt u l-Ħadd.
Meta:
Nhar ta' Tnejn wara l-Quddiesa ta' filgħaxija.
(Fis-sajf 7.30pm, fix-xitwa 6.45pm.)
Min jista' jattendi:
Tfal, Żgħażagħ u Membri.
Min iħossu msejjaħ li jgħallem.
Min jista' jattendi:
Kulmin għandu għal qalbu l-mużika u l-kant reliġjuż.
Ikkuntattja lil:
Ikkuntattja lil:
Kristina Spiteri - Tel: 21583989
Info. oħra:
Regolarment isiru laqgħat ta' formazzjoni spiritwali u teoloġika Skont S. Ġorġ Preca, "It-tagħlim hu l-għajn ta' kull ġid."
 
Kummissjoni Liturgija
Kummissjoni Familja
Kummissjoni Liturġija
Kummissjoni Familja
Għan:
Animazzjoni tal-ħidma pastorali liturġika fil-knisja biex il-liturġija tkun ċċelebrata b'mod xieraq u ħaj għall-glorja t'Alla u għat-tqaddis tal-poplu tiegħu.
Għan:
Tifhem ir-realtajiet differenti tal-familji fil-parroċċa tagħna.
Torganizza attivitajiet li jressqu il-familja qrib t'Alla.
Fejn niltaqgħu:
Ċentru Parrokkjali
Fejn niltaqgħu:
Ċentru Parrokkjali
Meta:
Kull meta jkun hemm bżonn.
Meta:
Tal-anqas darba fix-xahar.
Min jista' jgħin:
Kull min iħoss li jista' jagħti kontribut biex il-kelma t'Alla tixxandar b'mod xieraq.
Min jista' jgħin:
Dawk li jemmnu fl-importanza tal-familja u jixtiequ li jgħinu biex il-messaġġ ta' Kristu jasal fil-qalba tal-familji.
Ikkuntattja lil:
Josephine Grech
Ikkuntattja lil:
Kummissjoni Kataketika
Grupp Ħbieb tat-Tempju t'Alla
Għan:
Tara u taħdem biex l-animazzjoni tal-fidi qed isseħħ b'mod aġġornat u kordinat fost membri differenti kollha tal-parroċċa fosthom tfal, adoloxxenti, żgħażagħ u adulti.
Għan:
Regolarment inaddaf il-knisja u jgħin fl-armar tal-knisja għall-festi u okkażjonijiet reliġjużi.
Fejn niltaqgħu:
Fiċ-Ċentru tal-MUSEUM (Bniet).
Fejn niltaqgħu:
Fil-knisja.
Meta:
Kull tliet xhur jew qabel skont il-ħtieġa.
Meta:
Kull nhar ta' Tlieta fis-7.30am.
Min jista' jattendi:
Kulħadd speċjalment speċjalment il-ġenituri li uliedhom jattendu d-dutrina.
Min jista' jattendi.
Kull min għandu għal qalbu t-tempju t'Alla u jixtieq jgħin biex jinżamm nadif u akkoljenti.
Ikkuntattja lil:
Mary Agius - Tel: 21582512
Ikkuntattja lil:
Tessie
Info. oħra:
Attivita' annwali ta' din il-kummissjoni hija attivita' marbuta ma' Jum it-Tagħlim Nisrani (18 t'Ottubru)